Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
ele5sunny
Topic Author
Posts: 29
Joined: Mon Jun 08, 2015 5:56 pm

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Thu Feb 08, 2018 1:34 pm

Θέματα Φεβρουάριος 2018

Πρόβλημα
Σε συνεχή καλλιέργεια που το σύστημα ακολουθεί πρότυπο Monod με παρεμπόδιση υποστρώματος [μ=μmax*S/ Ks+S +(S^2/K1] ήθελε να γράψουμε τα ισοζύγια και να αποδειχθεί πώς φτάνεις απ' αυτά στην ευθεία ελαχίστων τετραγώνων (συναρτήσει του q και το D). Επίσης ήθελε να αποδείξεις πώς μέσα απ' την ευθεία προσδιορίζεις το Κ

Πρόβλημα (2η σειρά θεμάτων)
a) Να αποδείξεις το νόμο Michaelis-Menten μέσω των K, S, U 
b) Διερεύνηση του νόμου και γραφική παράσταση 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests