Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
giannis
Topic Author
Posts: 19
Joined: Tue Feb 10, 2015 12:59 pm

Γενετικη πληθυσμων θεωρια

Tue Feb 10, 2015 1:22 pm

Φλεβάρης 2008
ασκήσεις βιβλίου : 
2.21 (2 μονάδες)
2.39 (3 μονάδες)
 3.5 (2 μονάδες) και 
6.10 (3 μονάδες)

Σεπτέμβριος 2008 
3 θέματα
1)  Η παρουσία ή μη των κεράτων σε ορισμένες φυλές προβάτων είναι χαρακτήρας που επηρεάζεται από το φύλο.
Ο αλληλόμορφος που ελέγχει την παρουσία των κεράτων είναι κυρίαρχος στα αρσενικά και υπολειπόμενος στα θηλυκά άτομα.  Σε έναν παμμεικτικό πληθυσμό προβάτων βρέθηκε ότι από τα 300 θηλυκά άτομα μιας δειγματοληψίας τα 75 είχαν κέρατα.  Τί ποσοστό των αρσενικών ατόμων του πληθυσμού αναμένεται να έχει κέρατα?
2)  Να βρεθεί ο συντελεστής ομομειξίας του ατόμου Λ, του γενεαλογικού δένδρου που ακολουθεί για χαρακτήρα α) αυτοσωμικό β) φυλοσύνδετο. Να θεωρηθεί ετερογαμετικό το αρσενικό φύλο. ( ακολουθούσε σχήμα)
3) Δεν το θυμάμαι

Ιούνιος 2009
1)ασκηση 2.21 σελ 94
2)ασκηση 2.39 σελ 106
3)δενδρο, F α)αυτοσωμικο β)φυλοσυνδετο
4)ακηση 6.10 σελ 3.45


Ιούνιος 2010
Άσκηση 2.21 
Άσκηση 2.39 με αλλαγμένους αριθμούς
Άσκηση 3.5
Άσκηση 6.10

Ιούνιος 2012
1) 2.52
2) 3.5
3) 6.8
4) 2.21

Φλεβάρης 2013 επί πτυχίω
2.21
6.8
Ακόμα μια άγνωστη.

Σεπτέμβριος 2013
Έπεσαν οι ασκήσεις:
2.52
3.5
6.8
2.21
 
etzo
Posts: 15
Joined: Mon Feb 09, 2015 11:30 pm

Re: Γενετικη πληθυσμων θεωρια

Wed Feb 11, 2015 5:13 pm

Ιανουάριος 2015
Θεωρία: Έβαλε 20 Σ-Λ (από τα οποία τα περισσότερα ήταν εύκολα)
+ Ποίες είναι οι συχνότητες των γονοτύπων ΑΑ, Αα, και αα του γόνου Α (Α,α) σε πληθυσμό με συντελεστή ομομειξίας F; (Απόδειξη)
Ποιο το δραστικό μέγεθος πληθυσμού στον οποίο ο αριθμός των αρσενικών διαφέρει από τον αριθμό των θηλυκών ατόμων; (Απόδειξη)
Περιγράψτε τις επιπτώσεις που έχει στη γενετική δομή ενός πληθυσμού η μείωση του μεγέθους του.
Να αποδειχθεί ότι σε έναν παμμεικτικό πληθυσμό η τυχαία διασταύρωση μεταξύ των διαφόρων γονοτύπων οδηγεί στις ίδιες συχνότητες των ζυγωτών όπως και ο τυχαίος συνδυασμός των γαμετών.
Τι είναι συντελεστής γενετικής συγγένειας και πώς σχετίζεται με τον συντελεστή ομομειξίας ενός ατόμου.

Εργαστήριο: 5 ασκήσεις
1. Έμοιαζε με την 2.39 σελ106, αλλά είχε αυτοσωμικό γόνο με 3 αλληλόμορφους Α1, Α2 και Α3. Ο τρόπος λύσης είναι ίδιος.
2. Δίνεται φυλοσύνδετος γόνος. Η συχνότητα των αρσενικών με τον υπολειπόμενο φαινότυπο είναι 8%. Να βρεθούν η συχνότητα των θηλυκών που εμφανίζουν τον υπολειπόμενο φαινότυπο, η συχνότητα των ετεροζυγωτών θηλυκών και η συχνότητα μετά από δύο γενιές των αρσενικών με τον επικρατή φαινότυπο.
3.Γενεαλογικό δέντρο. Να βρεθεί ο συντελεστής ομομειξίας ενός ατόμου αν ο γόνος είναι αυτοσωμικός και αν είναι φυλοσύνδετος.
4.6.8 σελ345 με άλλα νούμερα
5.6.10 σελ 345-346 με άλλα νούμερα

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests