Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
antonisbobo
Topic Author
Posts: 4
Joined: Mon May 28, 2018 11:10 am

Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία

Sun Jan 27, 2019 11:52 am

παίζει κανα θέμα?
 
anestispasx252
Posts: 2
Joined: Thu Jan 09, 2020 7:04 pm

Re: Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία

Sat Feb 15, 2020 3:09 pm

Παιδιά, παίζει κάνα παλιό θέμα για Αοθ; HELP IS NEEDED
 
Rita Kapa
Posts: 2
Joined: Tue Dec 15, 2020 2:02 pm

Re: Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία

Thu Feb 17, 2022 8:36 pm

1) ‘Οταν  μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ) είναι ευθεία γραμμή αυτό σημαίνει ότι:
Α) η χρήση των πόρων δεν είναι αποτελεσματική                                                                 
Β) το κόστος ευκαιρίας αυξάνεται κατά μήκος της ΚΠΔ                                                       
Γ) το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό σε όλο το μήκος της ΚΠΔ                                              
Δ) η οικονομία σπαταλά πόρους                                                                                            
Ε) οι παραγωγικοί συντελεστές δεν απασχολούνται πλήρως
 
2) Η Νεοκλασική θεωρία ορίζει το οικονομικό πρόβλημα ως:
Α) την ικανοποίηση των απεριόριστων ανθρώπινων αναγκών                                                
Β) την ικανοποίηση των απεριόριστων ανθρώπινων επιθυμιών                                              
Γ) τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους                                                                      
Δ) το Α σε συνδυασμό με το Γ           
Ε) το Β σε συνδυασμό με το Γ
 
3) Ένα σημείο Α βρίσκεται επάνω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας χώρας. Αυτό σημαίνει ότι στο σημείο αυτό:
Α) οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως αλλά η παραγωγή είναι μη αποτελεσματική                                                                                                           
Β) οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και η παραγωγή είναι αποτελεσματική                                                                                                                   
Γ) έχουμε έναν μη εφικτό συνδυασμό παραγόμενων αγαθών                                            
Δ) οι παραγωγικοί συντελεστές δεν απασχολούνται πλήρως      
Ε) το Γ και το Δ
 
4) Το μέσο μεταβλητό κόστος ορίζεται ως:
Α) το μεταβλητό κόστος διαιρούμενο με την ποσότητα παραγωγής                                    
Β) το μεταβλητό κόστος διαιρούμενο με τον αριθμό των εργαζομένων                                
Γ) το μεταβλητό κόστος διαιρούμενο με το συνολικό κόστος                                             
Δ) όλα τα παραπάνω                
Ε) τίποτα από τα παραπάνω
 
5) Στο ανώτερο σημείο της, η καμπύλη του μέσου προϊόντος:
Α) τέμνει την καμπύλη του οριακού προϊόντος σε ένα σημείο του ανερχόμενου τμήματός της                                                                                                                           
Β)τέμνει την καμπύλη του οριακού προϊόντος σε ένα σημείο του κατερχόμενου τμήματός της                                                                                                                Γ) δεν τέμνει την καμπύλη του οριακού προϊόντος                                                              
Δ) τέμνει την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους                                                      
Ε) τέμνει την καμπύλη του μέσου συνολικού κόστους
 
6) Μια αύξηση της ποσότητας των παραγωγικών συντελεστών κατά 12% προκαλεί αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος κατά 10%. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται από:
Α) αύξουσες αποδόσεις κλίμακας      
Β) φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας                            
Γ) σταθερές αποδόσεις κλίμακας       
Δ) σταθερό μέσο κόστος παραγωγής                        
Ε) φθίνον μέσο κόστος παραγωγής
 
7) Στην αγορά ενός αγαθού, σε μια συγκεκριμένη τιμή, υπάρχει πλεόνασμα. Με δεδομένους τους “λοιπούς” παράγοντες:
Α) η τιμή του αγαθού θα τείνει να αυξηθεί    
Β) η τιμή του αγαθού δεν επηρεάζεται             
Γ) μετατοπίζεται αυτόματα η καμπύλη προσφοράς του αγαθού και αποκαθίσταται η ισορροπία στην αγορά                                                                                         Δ) η τιμή του αγαθού θα τείνει να μειωθεί                                                                         
Ε) μετατοπίζεται αυτόματα η καμπύλη ζήτησης του αγαθού και αποκαθίσταται η ισορροπία στην αγορά
 
8) Ποιος από τους παρακάτω “συμμετέχει στον καταμερισμό” μέσω της λειτουργίας του μηχανισμού των τιμών;
Α) ο καταναλωτής που θέλει να πληρώσει για το αγαθό τιμή μικρότερη από την τιμή ισορροπίας                                                                                            
Β) η επιχείρηση που έχει κόστος παραγωγής χαμηλότερο της τιμής ισορροπίας                 
Γ) η επιχείρηση που έχει κόστος παραγωγής υψηλότερο της τιμής ισορροπίας                 
Δ) όλοι οι παραπάνω                      
Ε) κανείς από τους παραπάνω
 
9) Με βάση τα πραγματικά δεδομένα, το παγκόσμιο αγροδιατροφικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως:
Α) πλήρως ανταγωνιστικό     
Β) μονοπωλικό     
Γ) μονοπωλιακώς ανταγωνιστικό             
Δ) το Β και το Γ μαζί              
Ε) επάλληλο ολιγοπώλειο
 
10) Με βάση την “οριακή ανάλυση” το άριστο σημείο μιας επιχείρησης είναι αυτό στο οποίο:
Α) η οριακή πρόσοδος (ή οριακό έσοδο) είναι ίση με το οριακό κόστος                              
Β) η οριακή πρόσοδος είναι ίση με το μέσο συνολικό κόστος                                          
Γ) η οριακή πρόσοδος είναι ίση με το μέσο μεταβλητό κόστος                                              
Δ) το οριακό κόστος είναι μηδέν               
Ε) το Γ και το Δ
 
11) Όταν μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών και οι “λοιποί” παράγοντες παραμένουν σταθεροί , η αγοραία καμπύλη ζήτησης ενός “κανονικού” αγαθού:
Α) θα μετατοπισθεί ολόκληρη προς τα πάνω και δεξιά                                                         
Β) θα μετατοπισθεί ολόκληρη προς τα κάτω και αριστερά      
Γ) δεν θα αλλάξει θέση    
Δ) θα αποκτήσει μικρότερη κλίση            
Ε) θα αποκτήσει μεγαλύτερη κλίση
 
12) Όταν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, η αγοραία καμπύλη προσφοράς ενός βιομηχανικού αγαθού:
Α) δεν θα αλλάξει θέση              
Β) θα αποκτήσει μικρότερη κλίση                                                
Γ) θα αποκτήσει μεγαλύτερη κλίση                                                                                    
Δ) θα μετατοπισθεί ολόκληρη προς τα πάνω και αριστερά                                                      
Ε) θα μετατοπισθεί ολόκληρη προς τα κάτω και δεξιά
 
13) Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους μιας επιχείρησης καθώς αυξάνει η παραγωγή της:
Α) ανέρχεται    
Β) στην αρχή ανέρχεται και μετά κατέρχεται     
Γ) παραμένει οριζόντια 
Δ) στην αρχή κατέρχεται και μετά ανέρχεται        
Ε) κατέρχεται
 
14) Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Α είναι ίσο με 3 μονάδες ενός αγαθού Β. Αυτό σημαίνει ότι:
Α) Για να αποκτήσουμε μια επιπλέον μονάδα του Β πρέπει να στερηθούμε 3 μονάδες του Α                                                                                                                
Β) Για να αποκτήσουμε 3 επιπλέον μονάδες του Β πρέπει να στερηθούμε 3 μονάδες του Α                                                                                                                  
Γ) Για να αποκτήσουμε μια επιπλέον μονάδα του Α πρέπει να στερηθούμε 3 μονάδες του Β                                                                                                                                   
Δ) Για να αποκτήσουμε 3 επιπλέον μονάδες του Α πρέπει να στερηθούμε 3 μονάδες του Β                                                                                                                      Ε) Για να αποκτήσουμε 3 επιπλέον μονάδες του Α και 3 του Β, πρέπει να στερηθούμε όλα τα άλλα αγαθά
 
15) Σε αντίθεση με τον Ντ. Ρικάρντο, ο Άνταμ Σμιθ:
Α) πίστευε ότι ο ανταγωνισμός και η συσσώρευση κεφαλαίου θα μειώσουν μακροπρόθεσμα τις κοινωνικές ανισότητες                                                                          Β) υποστήριξε την ενεργό παρέμβαση του κράτους στην οικονομία                                   
Γ) είχε μια απαισιόδοξη προοπτική για το μέλλον του καπιταλισμού                                   
Δ) πίστευε ότι ο ελεύθερος ανταγωνιστής στην αγορά δεν οδηγεί αναγκαστικά στην κοινωνική πρόοδο                                                                                                                   
Ε) έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάλυση της γαιοπροσόδου
 
16) Ο Μαρξ θεώρησε ότι το κέρδος είναι:
Α) η αμοιβή ενός παραγωγικού συντελεστή, του κεφαλαίου                                              
Β) ένα μέρος της υπεραξίας, το οποίο δεν δημιουργείται στην πώληση αλλά στην παραγωγή ενός αγαθού                                                                                           Γ) η αμοιβή του επιχειρηματία για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει                                          
Δ) η αμοιβή του επιχειρηματία για τις καινοτομίες που εισάγει στην παραγωγική διαδικασία
 
17) Η έννοια της σπανιότητας ενός αγαθού, όπως την ορίζουν οι οικονομολόγοι, προσδιορίζεται από:
Α) την έλλειψη της ποσότητας                
Β) το πόσο επιθυμητό είναι το αγαθό              
Γ) το πόσο δύσκολη είναι η απόκτησή του              
Δ) το Β και το Γ μαζί                      
Ε) το πόσο μεγαλύτερη είναι η ζητούμενη σε σχέση με την προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού, σε κάθε επίπεδο τιμή
 
18) Μια επιτυχημένη διαφημιστική εκστρατεία για ένα προϊόν:
Α) θα αφήσει ανεπηρέαστη την καμπύλη ζήτησής του                                                       
Β) θα μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησής του προς τα αριστερά                                            
Γ) θα μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησής του προς τα δεξιά                                                   
Δ) θα μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησής του προς τα δεξιά και ταυτόχρονα θα αλλάξει την κλίση της                                                                                                              
Ε) είτε το Β είτε το Γ
 
19) Κατά μήκος μιας καμπύλης προσφοράς, η ελαστικότητα προσφοράς:
Α) παίρνει διαφορετικές τιμές στα διάφορα σημεία       
Β) είναι πάντα ίση με το 1       
Γ) είναι παντού ίση με 0         
Δ) είναι παντού μεγαλύτερη του 1                                           
Ε) ανάλογα με τις συνθήκες ισχύει είτε το Β, είτε το Γ
 
20) Μια αύξηση της τιμής του κρασιού από 3Ε/λίτρο σε 3,5Ε/λίτρο έχει ως αποτέλεσμα η ποσότητα κρασιού που αγοράζεται να μειωθεί από 30 σε 20 χιλ. λίτρα. Επομένως, η ελαστικότητα ζήτησης του κρασιού ως προς την τιμή του είναι:
Α) ίση με 1   
Β) ίση με 0    
Γ) ίση με -1    
Δ) σταθερή     
Ε) ίση με -2
 
21) Η ελαστικότητα ζήτησης ενός προϊόντος ως προς την τιμή του ισούται με -0,4. Εάν η τιμή του προϊόντος αυξηθεί κατά 10%, η ζητούμενη ποσότητά του:
Α) δεν θα αλλάξει          Β) θα αυξηθεί κατά 10%         Γ) θα μειωθεί κατά 4%             Δ) θα αυξηθεί κατά 4%        Ε) θα μειωθεί κατά 10%
 
22) Εάν το αγαθό Α είναι πρώτης ανάγκης, ενώ το Β δεν είναι, τότε η ελαστικότητα ζήτησης του Α ως προς την τιμή του, συγκριτικά με το αντίστοιχο του Β είναι:
Α) μικρότερη    Β) ίση   Γ) μεγαλύτερη   Δ) δεν γνωρίζουμε  Ε) είτε μικρότερη, είτε ίση
 
23) Σύμφωνα με τους “τεχνικούς” ορισμούς της οικονομικής θεωρίας για τον χαρακτηρισμό των διαφόρων προϊόντων, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που εκπέμπεται από έναν ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, είναι:
Α) δημόσιο αγαθό       Β) ιδιωτικό αγαθό      Γ) και ιδιωτικό και δημόσιο αγαθό                  Δ) κοινόκτητος πόρος          Ε) τεχνητώς σπάνιο αγαθό
 
24) Σύμφωνα με τη θεωρία του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου:
Α) το εμπόριο είναι κυρίως ενδοκλαδικό                                                                             
Β) στις χώρες που συμμετέχουν στο εμπόριο επικρατεί τέλειος ανταγωνισμός                   
Γ) το εμπόριο δεν είναι επωφελές για όλους                                                                          
Δ) επικρατούν αύξουσες αποδόσεις κλίμακας      
Ε) ισχύουν όλα τα παραπάνω
 
25) Όταν έχουμε μια αρνητική εξωτερική οικονομία, μπορούμε να φθάσουμε στην κοινωνικά επιθυμητή ποσότητα προϊόντος ή υπηρεσίας:
Α) χορηγώντας επιδότηση       
Β) επιβάλλοντας φόρο       
Γ) επιβάλλοντας δασμό              
Δ) με διάφορα είδη “θετικών” κινήτρων (νομοθετικά, φορολογικά κ.ά.)                                 
Ε) με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους
 
26) Το όφελος που παρέχουν τα δημόσια αγαθά:
Α) δεν διαιρείται και δεν εξατομικεύεται               
Β) διαιρείται και εξατομικεύεται                     
Γ) διαιρείται και εξατομικεύεται μόνο μερικά        
Δ) διαιρείται αλλά δεν εξατομικεύεται
 
27) Έστω ότι 2 χώρες παράγουν μόνο σιτάρι και αυτοκίνητα, στις εξής ποσότητες ανά μονάδα εισροών (Χώρα Α-> Σιτάρι 15, Αυτοκίνητα 10, Χώρα Β-> Σιτάρι 4, Αυτοκίνητα 8). Σύμφωνα με τη θεωρία του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου, συμφέρει τις 2 χώρες να ακολουθήσουν το παρακάτω πρότυπο εξειδίκευσης:
Α) η Α παράγει σιτάρι και αυτοκίνητα, η Β τίποτα                                                                
Β) η Α παράγει σιτάρι και η Β αυτοκίνητα                                                                       
Γ) η Α παράγει αυτοκίνητα και η Β σιτάρι                                                                              
Δ) η Β παράγει σιτάρι και αυτοκίνητα, η Α τίποτα                                                                     
Ε) κάθε χώρα παράγει και τα 2 αγαθά
 
28) Η καμπύλη ζήτησης που αντιμετωπίζει μια μονοπωλιακή επιχείρηση, δίνεται από την εξίσωση P=10-(1/3)Q, όπου Ρ είναι η τιμή του προϊόντος και Q η ζητούμενη ποσότητα. Η καμπύλη του συνολικού κόστους της επιχείρησης δίνεται από την εξίσωση C=6Q. Επομένως, στο άριστο σημείο της, η επιχείρηση θα παράγει ποσότητα προϊόντος ίση με:
Α) 4        Β) 7,5          Γ) 8         Δ) 10        Ε) 6
 
29) Στις χρηματοοικονομικές αγορές:
Α) η τιμή των προϊόντων καθορίζεται από την αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης, όπως σε κάθε άλλη αγορά                                                                                   
Β) λειτουργεί ο μηχανισμός της αυτορρύθμισης, όπως σε κάθε άλλη αγορά                     
Γ) παρατηρείται πολλές φορές απομάκρυνση από το σημείο ισορροπίας, χωρίς να λειτουργεί κάποιος μηχανισμός αυτορρύθμισης                                                                  
Δ) συνήθως απουσιάζει η αβεβαιότητα                                                                                                                       
Ε) υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια άσκησης κερδοσκοπίας
 
30) “Μακροπρόθεσμα στον πλήρη ανταγωνισμό το κέρδος είναι 0”. Αυτό σημαίνει ότι:
Α) το λογιστικό κέρδος όλων των επιχειρήσεων του κλάδου είναι 0                                   
Β) το λογιστικό κέρδος της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης του κλάδου είναι 0                
Γ) το οικονομικό κέρδος όλων των επιχειρήσεων του κλάδου είναι 0                                  
Δ) το οικονομικό κέρδος της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης του κλάδου είναι 0               
Ε) το Α και το Β
 
31) Η οικονομική επιστήμη, με τη σύγχρονη μορφή της, δημιουργήθηκε όταν:
Α) πρωτοεμφανίστηκαν αγορές στις ανθρώπινες κοινωνίες                                               
Β) δόθηκε η δυνατότητα της επικοινωνίας, του εμπορίου και των εκτεταμένων ανταλλαγών στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη                                                                 
Γ) η πρόοδος της μαθηματικής επιστήμης επέτρεψε την ανάπτυξη σύγχρονων οικονομικών εννοιών                                                                                                           
Δ) η γη, η εργασία και το κεφάλαιο πρωτοεμφανίσθηκαν ως παραγωγικοί συντελεστές, δηλαδή ως εμπορεύματα                                                                               Ε) αναπτύχθηκαν και οι άλλες επιστήμες, όπως η φυσική
 
32) Το κοινό φιλοσοφικό υπόβαθρο της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης στηρίζεται:
Α) μόνο στην έννοια του φυσικού δικαίου        
Β) μόνο στην έννοια του ωφελιμισμού 
Γ) μόνο στην έννοια της ισορροπίας-αρμονίας        
Δ) σε όλα τα παραπάνω                   
Ε) σε τίποτα από τα παραπάνω
 
33) Ποιος από τους παρακάτω είναι προσδιοριστικός παράγοντας της καμπύλης προσφοράς:
Α) οι προτιμήσεις των καταναλωτών         
Β) οι τιμές των εισροών                                                                                                       
Γ) οι προσδοκίες των καταναλωτών για το μελλοντικό τους εισόδημα                               
Δ) το εισόδημα των καταναλωτών            
Ε) το Γ και το Δ
 
34) Ο νόμος του αυξανόμενου κόστους ευκαιρίας οφείλεται στο ότι:
Α) οι παραγωγικοί συντελεστές είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή κάθε αγαθού                                                                                                                         Β) υπάρχουν αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται διαρκώς                                           
Γ) οι παραγωγικοί συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή κάθε αγαθού                                                                                                                              
Δ) οι τιμές των τελικών προϊόντων αυξάνονται διαρκώς     
Ε) υπάρχει πληθωρισμός
 
35) Μια αγορά κατατάσσεται στην κατηγορία μονοπωλιακού ανταγωνισμού όταν:
Α) οι παραγωγοί είναι πολλοί και τα προϊόντα μη διαφοροποιημένα                                 
Β) οι παραγωγοί είναι λίγοι και τα προϊόντα μη διαφοροποιημένα                                     
Γ) οι παραγωγοί είναι πολλοί και τα προϊόντα διαφοροποιημένα                                   
Δ) ο παραγωγός είναι ένας και τα προϊόντα διαφοροποιημένα                                      
Ε) τίποτα από τα παραπάνω
 
36) Η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης των τροφίμων:
Α) είναι μεγαλύτερη στις ομάδες χαμηλού εισοδήματος απ’ ό,τι στις υψηλού εισοδήματος                                                                                                                    
Β) μεγαλύτερη στις ομάδες υψηλού εισοδήματος απ’ ό,τι στις χαμηλού εισοδήματος        
Γ) σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες είναι ίση με 1                                                              
Δ) σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες είναι ίση με 0
 
37) Το οριακό προϊόν είναι η αύξηση της συνολικής παραγωγής που προκύπτει από:
Α) την αύξηση της τιμής του προϊόντος κατά 1 μονάδα                                                     
Β) την αύξηση των σταθερών συντελεστών παραγωγής κατά 1 μονάδα                           
Γ) την αύξηση του μεταβλητού συντελεστή παραγωγής κατά 1 μονάδα                         
Δ) το Β και το Γ                                                                                                              
Ε) το Α και το Β
 
38) Η Μυρτώ απασχολείται στα αγροκτήματά της 500 ώρες ετησίως, παράγοντας προϊόντα αξίας 10.000Ε, με κόστος παραγωγής (άμεσο λογιστικό) 5.000Ε. Παράλληλα, η Μυρτώ, ως διπλωματούχος κομμώτρια, μπορεί να παραδίδει μαθήματα κομμωτικής προς 10Ε την ώρα. Άρα:
Α) το λογιστικό της κέρδος είναι 10.000Ε                                                                          
Β) το λογιστικό της κέρδος είναι 0Ε                                                                                      
Γ) το οικονομικό της κέρδος είναι 10.000Ε                                                                         
Δ) το οικονομικό της κέρδος είναι 5.000Ε                                                                      
Ε) το οικονομικό της κέρδος είναι 0Ε
 
39) Μια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση πρέπει να κλείσει αμέσως όταν:
Α) η τιμή γίνει μικρότερη από το ελάχιστο του μέσου μεταβλητού κόστους                     
Β) η τιμή γίνει μεγαλύτερη από το μέσο συνολικό κόστος                                                  
Γ) το οριακό κόστος εξισωθεί με το μέσο συνολικό κόστος                                                
Δ) το οριακό έσοδο είναι μεγαλύτερο από το μέσο μεταβλητό κόστος                            
Ε) αντί για κέρδη έχει ζημιές
 
40) Σε κατάσταση ισορροπίας σε έναν κλάδο παραγωγής που είναι μονοπωλιακά οργανωμένος, συγκριτικά με έναν αντίστοιχο πλήρως ανταγωνιστικό κλάδο:
Α) παράγεται η ίδια ποσότητα προϊόντος στην ίδια τιμή                                                     
Β) παράγεται η ίδια ποσότητα προϊόντος σε χαμηλότερη τιμή                                             
Γ) παράγεται μικρότερη ποσότητα προϊόντος σε υψηλότερη τιμή                                          
Δ) παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος σε υψηλότερη τιμή                                       
Ε) παράγεται μικρότερη ποσότητα προϊόντος σε χαμηλότερη τιμή
 
41) Στη δομή αγοράς που ονομάζεται μονοπώλιο:
Α) δεν υπάρχουν στενά υποκατάστατα για το προϊόν που παράγει η μονοπωλιακή επιχείρηση                                                                                                                     
Β) υπάρχουν φραγμοί στην είσοδο άλλων επιχειρήσεων (φυσικοί, ιδιοκτησιακοί ή νομικοί)                                                                                                                            
Γ) υπάρχει μόνο μία επιχείρηση                                                                                                
Δ) υπάρχει ελεύθερη είσοδος και έξοδος επιχειρήσεων στον κλάδο                          
Ε) ισχύει το Α και το Β και το Γ
 
42) Όταν υπάρχει μια αρνητική εξωτερική οικονομία στην παραγωγή, τότε η ποσότητα που παράγεται από τη λειτουργία της αγοράς συγκριτικά με την κοινωνικά άριστη ποσότητα παραγωγής, είναι:
Α) μικρότερη  Β) ίση  Γ) μεγαλύτερη  Δ) δεν γνωρίζουμε  Ε) είτε μικρότερη, είτε ίση
 
43) Σύμφωνα με την προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας:
Α) ο ανταγωνισμός οδηγεί πάντα σε ισορροπία την οικονομία και σε ισοκατανομή της ισχύος                                                                                                                             
Β) ο ανταγωνισμός οδηγεί πάντα μόνο σε αποκλίνοντα ποσοστά κέρδους                  
Γ) ο ανταγωνισμός δημιουργεί διαρκώς αντίρροπες δυνάμεις στα ποσοστά κέρδους και τον βαθμό οικονομικής συγκέντρωσης                                                                        
Δ) ισχύει το Α και το Γ        
Ε) δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω
 
44) Η ελάχιστη αποτελεσματική κλίμακα επιτυγχάνεται εκεί όπου:
Α) ελαχιστοποιείται το μέσο συνολικό κόστος                                                                     
Β) ελαχιστοποιείται το μέσο σταθερό κόστος                                                                     
Γ) ελαχιστοποιείται το μέσο μεταβλητό κόστος                                                                     
Δ) ελαχιστοποιείται το οριακό κόστος     
Ε) παράγεται η μέγιστη ποσότητα προϊόντος
 
45) Στη μακροχρόνια ισορροπία:
Α) η τιμή ισούται με το οριακό κόστος στον τέλειο ανταγωνισμό, αλλά η τιμή είναι μικρότερη από το οριακό κόστος στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό                             
Β) η τιμή δεν ισούται με το οριακό κόστος στον τέλειο ανταγωνισμό, αλλά η τιμή είναι μικρότερη από το οριακό κόστος στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό                                
Γ) τόσο στον τέλειο ανταγωνισμό όσο και στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό ισχύουν τα ίδια ως προς τη σχέση τιμής και οριακού κόστους                                                         
Δ) η τέλεια ανταγωνιστική επιχείρηση παράγει στην αποτελεσματική κλίμακα όπου το μέσο συνολικό κόστος ελαχιστοποιείται. Αντίθετα, η μονοπωλιακά ανταγωνιστική επιχείρηση παράγει λιγότερο από την αποτελεσματική κλίμακα                                         
Ε) η τέλεια ανταγωνιστική επιχείρηση παράγει στην αποτελεσματική κλίμακα όπου το μέσο συνολικό κόστος ελαχιστοποιείται. Αντίθετα, η μονοπωλιακά ανταγωνιστική επιχείρηση παράγει περισσότερο από την αποτελεσματική κλίμακα          
 
46) Σε μια μονοπωλιακή αγορά, συγκριτικά με μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά:
Α) παράγεται περισσότερο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή                                                             
Β) παράγεται περισσότερο προϊόν σε υψηλότερη τιμή                                                 
Γ)  παράγεται η ίδια ποσότητα προϊόντος σε χαμηλότερη τιμή                                       
Δ)  παράγεται η ίδια ποσότητα προϊόντος σε υψηλότερη τιμή                                    
Ε)  παράγεται λιγότερο προϊόν σε υψηλότερη τιμή     
 
47) Σε αντίθεση με τη Νεοκλασική Θεωρία, η Πολιτική Οικονομία ισχυρίζεται ότι:
Α) πρωταρχική αξία είναι η αποτελεσματικότητα                                                         
Β) η οικονομική ανισότητα μετριέται με 1 και μοναδικό μέτρο, την εισοδηματική ανισότητα                                                                                                                       Γ) τα οικονομικά αποτελέσματα καθορίζονται από την ισορροπία της αγοράς, δηλαδή απουσιάζει η άσκηση εξουσίας                                                                                         
Δ) η μεταβολή θεωρείται ότι είναι ο κανόνας και η σταθερότητα η εξαίρεση. Η μεταβολή πραγματοποιείται μέσα από τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος       Ε) στο επίκεντρο της οικονομικής ανάλυσης βρίσκεται η εξίσωση προσφερόμενων και ζητούμενων ποσοτήτων σε τέλεια ανταγωνιστικότητα
 
48) Στη μακροχρόνια περίοδο, όταν η καμπύλη του μέσου συνολικού κόστους ανέρχεται, αυτό σημαίνει ότι, σε αυτή την περιοχή έχουμε:
Α) σταθερές αποδόσεις κλίμακας        
Β) αύξουσες αποδόσεις κλίμακας                          
Γ) φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας       
Δ) είτε το Α, είτε το Β, είτε το Γ                         
Ε) ισχύει το Α και το Γ
 
49) Το στοιχείο της αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ένα χαρακτηριστικό που συναντάται:
Α) στο μονοπώλειο     
Β) στο ολιγοπώλειο     
Γ) στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό    
Δ) στον πλήρη ανταγωνισμό                                                                                                 
Ε) σε όλες τις δομές αγοράς, εκτός του πλήρους ανταγωνισμού      
 
50) Έστω μια συνάρτηση ζήτησης:Qd=K/P2, όπουQd η ζητούμενη ποσότητα προϊόντος, Ρ η τιμή του και Κ ένας σταθερός αριθμός. Επομένως, η ελαστικότητα ζήτησης αυτής της συνάρτησης είναι ίση με:
Α) -2          Β) 2         Γ) Κ           Δ) είτε το Α, είτε το Β         Ε) 1/2           
 
51) Ποιο από τα παρακάτω είναι θετική εξωτερική οικονομία της γεωργίας;
Α) το θετικό εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων                                           
Β) τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κέρδος)       
Γ) το Α και το Β                                                                                                                
Δ) το κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό όφελος που «παράγεται» μαζί με τα γεωργικά προϊόντα και δεν ενσωματώνεται στις τιμές                                                                               
Ε) η αύξηση των τιμών των γεωργικών προϊόντων λόγω αύξησης της ζήτησής τους 
 
52) Η άποψη ότι το άτομο, στην προσπάθειά του να μεγιστοποιήσει την ωφελιμότητά του, ενεργεί με τέτοιον τρόπο ώστε το οριακό όφελος από μια δραστηριότητα να γίνει ίσο με το οριακό της κόστος, ανήκει:
Α) στην κλασική σχολή της πολιτικής οικονομίας             
Β) στους Φυσιοκράτες        
Γ) στον Μάρξ                                                                    
Δ) στη νεοκλασική σχολή                                                                                    
Ε) σε διάφορες ριζοσπαστικές σχολές της πολιτικής οικονομίας    
 
53) Εάν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, μια μείωση της τιμής του αγαθού Χ θα έχει αποτέλεσμα:
Α) να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα του Χ                                                                         
Β) να μην μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα του Ψ                                                                
Γ) να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα του Ψ                                                                             
Δ) να αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα του Ψ            
Ε) τίποτα από τα παραπάνω
 
54) Η καμπύλη ζήτησης που αντιμετωπίζει μια μονοπωλιακή επιχείρηση, δίνεται από την εξίσωση P=20-(1/2)Q, όπου Ρ είναι η τιμή του προϊόντος και Q η ζητούμενη ποσότητα. Η καμπύλη του συνολικού κόστους της επιχείρησης δίνεται από την εξίσωση C=4Q. Επομένως, στο άριστο σημείο της, η επιχείρηση θα παράγει ποσότητα προϊόντος ίση με:
Α) 15        Β) 30          Γ) 22         Δ) 20        Ε) 16
 
55) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του χοιρινού κρέατος, συγκριτικά με την αντίστοιχη ελαστικότητα της κατηγορίας κρέατα είναι:
Α) μικρότερη             Β) μεγαλύτερη                                      Γ) ίση                                                          Δ) είτε το Α, είτε το Β                 Ε) είτε το Α, είτε το Β, είτε το Γ
 
56) Μετά από ένα σοβαρό διατροφικό σκάνδαλο σχετικό με το μοσχαρίσιο κρέας, η αγοραία καμπύλη ζήτησης του χοιρινού κρέατος:
Α) δεν θα αλλάξει θέση                          
Β) θα αποκτήσει μεγαλύτερη κλίση                                 
Γ) θα αποκτήσει μικρότερη κλίση                                                                                         
Δ) θα μετατοπισθεί ολόκληρη προς τα κάτω και αριστερά                                                      
Ε) θα μετατοπισθεί ολόκληρη προς τα πάνω και δεξιά
 
57) Για να χαρακτηρίσουμε μια αγορά ως πλήρως ανταγωνιστική, μεταξύ άλλων πρέπει να έχουμε:
Α) ανομοιογενές προϊόν  
Β) πληροφόρηση παραγωγών και καταναλωτών με κόστος   
Γ) ελευθερία εισόδου-εξόδου από τον κλάδο                                                                     
Δ) μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές συνθήκες στην προσφορά                                     
Ε) μερική διαιρετότητα και κινητικότητα μέσων παραγωγής και προϊόντων
 
58) Οι μεγάλες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομές (agribusiness) επιδιώκουν συνήθως:
Α) τη διαθεσιμότητα μικρών ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων                                   
Β) τη μεγιστοποίηση της ρύθμισης των λειτουργιών της                                              
Γ) την επέκταση των εγχώριων και διεθνών αγορών                                                      
Δ) τη συνεχή κρατική παρέμβαση στη λειτουργία τους   
Ε) τίποτα από τα παραπάνω
 
59) Εάν το 2019 ήταν μια ασυνήθιστα καλή χρονιά για τη συγκομιδή ενός γεωργικού προϊόντος Α, του οποίου η ζήτηση ως προς την τιμή του είναι ανελαστική, αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα των παραγωγών του προϊόντος αυτού, σε σχέση με τα έσοδα των προηγούμενων χρόνων:
Α) θα αυξηθούν            
Β) θα παραμείνουν τα ίδια              
Γ) θα μειωθούν                        
Δ) θα επηρεασθούν αλλά δεν ξέρουμε πως                                                                       
Ε) ανάλογα και με τις εξελίξεις στις αγορές των υποκατάστατων του Α, θα συμβεί είτε το Α, είτε το Γ
 
60) Η δομή αγοράς που χαρακτηρίζεται ως μονοπωλιακός ανταγωνισμός έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Α) πολλούς πωλητές  
Β) διαφοροποιημένο προϊόν  
Γ) ελευθερία εισόδου στον κλάδο 
Δ) όλα τα χαρακτηριστικά του μονοπωλίου και του πλήρους ανταγωνισμού                 
Ε) το Α και το Β και το Γ
 
61) Έστω ότι η αγοραία ζήτηση και η αγοραία προσφορά ενός προϊόντος ικανοποιούν, αντίστοιχα τις ακόλουθες εξισώσεις:Qz= -2,5P+ 15 καιQs= 1,5P+ 3, όπουQη ποσότητα και Ρ η τιμή του προϊόντος. Επομένως, στο σημείο ισορροπίας αυτής της αγοράς θα έχουμε:
Α)Q=7,5 και Ρ=3    Β)Q=2,5 και Ρ=3   Γ)Q=7,5 και Ρ=1,5    Δ)Q=Ρ=15    E)Q=P=3
 
62) Μεταξύ άλλων, μια ανταγωνιστική αγορά αυτορρυθμίζεται επειδή:
Α) όταν οι τιμές ενός προϊόντος ανεβαίνουν, οι παραγωγοί παράγουν περισσότερο και οι καταναλωτές ζητούν περισσότερο προϊόν                                                          
Β) όταν οι τιμές ενός προϊόντος ανεβαίνουν, οι παραγωγοί παράγουν περισσότερο,  ενώ οι καταναλωτές ζητούν λιγότερο προϊόν                                                                      
Γ) όταν οι τιμές του προϊόντος πέφτουν, οι παραγωγοί παράγουν περισσότερο και οι καταναλωτές ζητούν περισσότερο προϊόν                                                            Δ) όταν οι τιμές του προϊόντος πέφτουν, οι παραγωγοί παράγουν περισσότερο, ενώ οι καταναλωτές ζητούν λιγότερο προϊόν                                                                         
Ε) ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές, η αγορά πάντα αυτορρυθμίζεται, αρκεί να είναι ανταγωνιστική
 
63) Με βάση την κριτική που ασκείται στη νεοκλασική θεωρία:
Α) η σπανιότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα                                                            
Β) η οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη της ορθολογικής επιλογής                             
Γ) η οικονομική επιστήμη είναι «θετική» και όχι «κανονιστική»                                    
Δ) ισχύει το Α και το Β                                                                                                   
Ε) αφού υπάρχουν παραγωγικοί συντελεστές που υποαπασχολούνται ή παραμένουν αναξιοποίητοι, η σπανιότητα δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα
 
64) Πόσο είναι το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α όταν πάμε από το σημείο Ε στο σημείο Ζ της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων του σχήματος;
Α) 5    Β) 10    Γ) 0    Δ) 1    Ε) 15
[img=235x145]file:///C:/Users/ritak/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img]                                                                                                               

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest