Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
kapios98
Topic Author
Posts: 5
Joined: Tue Nov 22, 2016 7:46 pm

Ζωοτεχνία(Θ+Ε)

Thu Jan 18, 2018 6:33 pm

Ζωοτεχνία Γενάρης 2018 (παρόμοια με Γενάρη 2017)
Θεωρία Ομάδα Β
1) Γαλακτική Καμπύλη(ορισμός,φάσεις)
2)Έλευση ήβης(ορισμός,παράγοντες που την επηρεάζουν)
3) α.Χημική σύσταση κρέατος
    β.Συστήματα Υ/Κ ανάλογα με διατροφή και νερό
4)Αίτια κατοικιδιοποίησης 
5)Μορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά αγελάδας Holstein-Friesian
Ομάδα Α(δεν είναι με σειρά)
1)Φάσεις παραγωγής υδατοκαλλιέργειας 
2)Φυτική παραγωγή,Ζωική παραγωγή
3)Χαρακτηριστικά προβάτου Χίου
4) α.Τεχνητή Σπερματέγχυση(ορισμός,στάδια) β.φυσικοχημική σύσταση κρέατος
5)Πως επηρεάζει η ξηρά περίοδος την γαλακτική παραγωγή;

Εργαστήριο ΟΜΑΔΑ Α (ίδια με Γενάρη 2017)
1. Πόσες μέρες διαρκεί ο οιστρικός κύκλος στις αγελάδες και ποια τα συμπτώματα;
2. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός για ωοτόκες όρνιθες σε κλωβοστοιχία του ΓΠΑ;
3. Πότε, πως και σε ποιες προβατίνες γίνεται ο συγχρονισμός των οίστρων;

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest